Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Grieks
 

De opleiding ‘Taal- en Letterkunde: twee talen’ biedt een programma aan dat aangepast is aan de eisen en maatschappelijke noden van onze tijd. Talenkennis vormt één van de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de internationale contacten wordt het steeds belangrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid in meer dan één taal. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Ze berust evenzeer op een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke context waarbinnen de communicatie plaats vindt, op een goede kennis van het culturele en meer bepaald het literaire erfgoed.
Studenten aan de Universiteit Gent kiezen twee talen uit een aanbod van negen:

Duits        Frans        Engels        Nederlands                Grieks
Latijn                                                                        Italiaans
                                                                                  Spaans
                                                                                  Zweeds

De uurroosters worden zo opgesteld dat je twee talen uit een verschillende kolom zonder enig probleem kan combineren. Nederlands, Engels en Frans kunnen dus met alle andere talen worden gecombineerd, maar ook voor Duits, Grieks, Italiaans, Latijn, Spaans en Zweeds zijn er ruime combinatiemogelijkheden voorzien. Het is echter niet mogelijk om twee talen uit dezelfde kolom te combineren.

De opleiding zelf

De opleiding tot Bachelor in de Taal- en letterkunde: twee talen wordt georganiseerd binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en duurt drie jaar. Na het behalen van dit diploma heb je rechtstreeks toegang tot de Master in de Taal- en letterkunde.
De doelstellingen van de bachelor-opleiding 'Taal- en letterkunde: twee talen' zijn dat studenten:
- een grondige kennis verwerven van twee talen
- vertrouwd zijn met de culturele achtergrond van deze talen en taalgebieden
- inzicht hebben in de structuur en de geschiedenis van deze talen
- thuis zijn in de literatuur van deze taalgebieden en in staat zijn (literaire) teksten te analyseren.

Om dit streefdoel binnen de termijn van drie jaar te bereiken, werd een programma ontworpen dat op drie pijlers berust.

Een eerste pijler vormen de vijf algemene vakken. Zij komen in alle opleidingen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor en reiken de studenten algemene basisinzichten in de humane wetenschappen aan. Ze maken je als student 'Taal- en letterkunde: twee talen' vertrouwd met de grondbeginselen van de literatuur- en taalstudie, van de historische kritiek, van de geschiedenis van de filosofie en van de kunst.
De tweede pijler van het bachelor-programma zijn de steunvakken. Zij worden door alle studenten van deze opleiding gevolgd, en bieden noodzakelijke kennis, methodes en vaardigheden die de taalspecifieke vakken overschrijden. Het gaat met name om algemene taal- en letterkundige vakken. Deze beslaan ongeveer een zesde van het gehele studiepakket.
De derde en omvangrijkste pijler is de studie van twee talen. Gedurende de eerste twee jaren van de opleiding wegen die twee talen in het programma precies even zwaar. In je derde jaar krijg je de gelegenheid om de studie van één van de twee gekozen talen extra te beklemtonen en eveneens om je in de taal- of letterkunde te specialiseren. Hiermee kan je je meteen ook voorbereiden op de keuze van je master-studie. Aan de Universiteit Gent maken de taalspecifieke vakken in de bachelor-opleiding 'Taal- en letterkunde: twee talen' een totaal van 135 studiepunten uit. Deze taalspecifieke opleidingsonderdelen stellen je niet alleen in staat om de gekozen talen na afloop van de studie grondig actief en passief te beheersen, maar maken je tegelijk intensief vertrouwd met de taal- en letterkundige studie van die talen.

Met het oog hierop werd per taal een evenwichtig traject uitgetekend. Elk van de talenpakketten bestaat uit drie delen: taalvaardigheid, een letterkundig en een taalkundig gedeelte.
In het deel taalvaardigheid staat de mondelinge en schriftelijke communicatie van de student centraal (bij de levende talen: in de betrokken taal); hieraan wordt vooral in het eerste en het tweede bachelor-jaar aandacht besteed. Hierdoor worden de studenten die een Erasmus-studieverblijf in b.v. Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, Italië, Griekenland of Zweden willen opnemen, ook goed voorbereid.
In het letterkundige gedeelte worden de literaire tradities bestudeerd en leer je methoden kennen waarmee je (literaire) teksten kan analyseren. In het eerste jaar ligt de klemtoon op het schetsen van een literair en historisch referentiekader; in het tweede en derde jaar staat de literaire analyse centraal en krijgen de studenten steeds meer de gelegenheid om zelf teksten te gaan onderzoeken en worden meer interactieve onderwijsvormen gebruikt.
In het taalkundige gedeelte verwerf je inzicht in het taalsysteem, taalvariatie en de functies die taal vervult. Voor onze studenten volstaat het immers niet enkel dat ze een taal kunnen gebruiken, ze moeten ook leren begrijpen hoe deze taal werkt - en dat in soms totaal verschillende contexten. Naarmate de opleiding vordert, wordt steeds dieper ingegaan op de taalkundige analysemethoden en komt ook de taalgeschiedenis aan bod.
Tenslotte is het van groot belang om ook de geschiedenis en de cultuur (in de brede zin van het woord) van de bestudeerde taalgebieden te kennen, zodat studenten ook weet hebben van de politieke, maatschappelijke en culturele contexten waarbinnen taal en literatuur functioneren.

Structuur van de opleiding

In de loop van de bachelor-opleiding krijg je met uiteenlopende les- en werkvormen te maken. De afwisseling zorgt ervoor dat diverse vaardigheden ontwikkeld worden. Er zijn natuurlijk de traditionele ex-cathedra cursussen of hoorcolleges, waarbij kennis wordt overgedragen van docent naar student. Extra uitleg en achtergrondinformatie of het gebruik van beeldmateriaal zorgen ervoor dat de lessen, die geregeld interactief worden opgebouwd, meer zijn dan een overlopen van de "te kennen stof".

Bij de taalspecifieke vakken is er een evenwicht tussen hoorcolleges en werkcolleges, interactieve lessen die de studenten zelfstandig voorbereiden. Voor de werkcolleges worden de studenten verdeeld in groepjes van twintig tot dertig personen. Hierdoor krijgen alle studenten de kans hun praktische taalvaardigheid in te oefenen. Bovendien leer je zo je lesgevers ook meer persoonlijk kennen, zodat je ook sneller terecht kunt met problemen of pijnpunten.

In het derde jaar bestaat niet alleen de mogelijkheid om je meer op één taal toe te leggen, je krijgt ook de kans om een zwaarder accent te leggen op één van de wetenschappelijke basisdisciplines: taal- of letterkunde. Dat kan omdat je dan wat meer studiepunten zelf kan vastleggen. Bovendien schrijf je op het eind van je bachelor-studie een taal- of letterkundige paper, een onderzoekstaak, waarbij je wordt begeleid door een professor of wetenschappelijk medewerker. Maar daarover hoor je wel meer als je zover bent.

Tenslotte kan je studietijd een extra dimensie krijgen als je ervoor kiest een tijdlang te gaan studeren in het buitenland. Hiervoor kan je terecht in één van de vele Europese partneruniversiteiten waarmee de Gentse opleiding een Erasmusuitwisselingsakkoord heeft.

Het stamvak "Inleiding tot de kunst" wordt in het tweede semester gedoceerd behalve bij de volgende talencombinaties - waar het in het eerste semester wordt gedoceerd:

 • Latijn - Spaans
 • Latijn - Italiaans
 • Latijn - Grieks
 • Latijn - Zweeds
 • Duits - Spaans
 • Duits - Italiaans
 • Engels - Spaans
 • Engels - Italiaans
 • Engels - Latijn
 • Frans - Spaans
 • Frans - Italiaans
 • Frans - Latijn
 • Nederlands - Spaans
 • Nederlands - Italiaans
 • Nederlands - Latijn

Geschiedenis van de kunst: deeltijds in het tweede jaar

Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen: deeltijds in het tweede jaar
Historisch overzicht van de wijsbegeerte: deeltijds in het eerste jaar

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina