Historisch overzicht van de wijsbegeerte
   
Referentie AHPOOL00000001
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen 1e jaar Bachelor Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Johan Braeckman
Vakgroep LW01
Medelesgevers Tim De Mey
Sleutelwoorden

Vragen en stromingen in de wijsbegeerte

Situering

Dit is een algemeen inleidend vak, dat ernaar streeft de studenten een inzicht te verschaffen in de belangrijkste wijsgerige vragen en in de geschiedenis van de verschillende pogingen om deze vragen op te lossen.

Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de volgende leerresultaten van de opleiding tot bachelor in de moraalwetenschappen B.1.4, B.1.5, B.2.5, B.2.6, B.3.1, B.3.2, B.3.4.

Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de volgende kerncompetenties van de opleiding tot bachelor in de archeologie: B1.1, B1.3, B3.1, B3.2, B3.3

Inhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt een overzicht gegeven van de grote wijsgerige problemen, van de voornaamste strekkingen in de pogingen tot oplossing van deze problemen en van de belangrijkste begrippen die typisch geworden zijn voor het wijsgerig denken. Hoofdoptiek is hierbij het actuele wijsgerig denken begrijpelijk te maken, maar hiertoe wordt het nodig geacht de historische ontwikkeling te onderzoeken die de voedingsbodem van het hedendaagse denken gevormd heeft. Dit vak is dan ook zo opgevat dat enkele voorname wijsgerige stromingen uit het verleden worden onderzocht in hun relevantie voor het denken van onze tijd. In het eerste hoofdstuk van de syllabus wordt de wijsbegeerte gesitueerd binnen de andere pogingen van de mens om zijn plaats in de wereld te bepalen: het mythisch-magisch denken, de grote wereldgodsdiensten, de wetenschap. Daarna worden achtereenvolgens de grote stromingen en figuren belicht, vanaf de Oudheid tot op heden. Hierbij komen vooral de hoofdthema's van het wijsgerig denken aan bod: de pogingen om tot een adequaat beeld te komen van de natuur en van de mens, de zoektocht naar een fundament voor een ethiek en een politiek en de kritische vraag of over dit alles wel betrouwbare kennis mogelijk is.

Begincompetenties

Eindcompetenties

  • Kennis hebben van het specifieke van wijsgerige problemen.
  • Vanuit de historische achtergrond het actuele wijsgerige denken begrijpen.
  • De belangrijkste begrippen van het wijsgerig denken kunnen definiëren.
  • De voornaamste stromingen en personen in de geschiedenis van de wijsbegeerte herkennen
  • Zowel wijsgerige als andere methodes om rationele kennis te verwerven kunnen beschrijven.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 0.0 EUR
Syllabus van ca. 150 pagina's, gratis verpreid via Minerva

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

  • Door docent (spreekuur en op afspraak).
  • Door studiebegeleidster mevr. A. Vierstraete en door assistent.

Didactische werkvorm

Hoorcollege, vragen mogelijk.

Evaluatiemoment

Periodegebonden (100%)

Evaluatievorm

1ste zit: schriftelijk examen is volledig multiple choice 2de zit: schriftelijk examen met open vragen

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina